Resultaat door bewezen aanpak

Resultaat door bewezen aanpak

Meer inzicht, structuur en lagere inkoopkosten

De totale Non Product Related (NPR) inkoop betreft vaak een groter inkoopvolume dan een organisatie zich realiseert. Er is sprake van grote aantallen leveranciers met een stroom aan facturen en een diversiteit aan contracten als gevolg. Bovendien ontbreekt het vaak aan een gestructureerde inkoopplanning. Bij Procurement Services doorlopen we 3 beproefde fases om deze inkoopstromen scherp in kaart te brengen, substantieel te verbeteren en blijvend te monitoren.

SPENDANALYSE

INKOOPSCAN

Analyse:

Inventarisatie leveranciers, inkoopsegmenten en spend

Inkoopscan per segment

Inzicht in kansrijke inkooptrajecten

Advies en rapportage over besparingspotentieel en verbetermogelijkheden

BUSINESS CASES

INKOOPPROJECT

RFP

HERONDERHANDELING

RAAMCONTRACT

INKOOPCOLLECTIEF

Realisatie & Implementatie:

Bepalen inkooptactiek met inkoopteam

Inkoopplanning van recurring inkoop en investeringen

Uitvoering inkooptraject(en) en implementatie

Uitwerken Business Cases met concrete besparingen en procesverbeteringen per segment

LEVERANCIERS MANAGEMENT

CONTRACT BEHEER

Onderhoud & Beheer:

Periodieke monitoring en controle van gemaakte afspraken

Beheer contracten in beveiligd digitaal archief

Anticiperen op indexeringen en prijsverhogingen

Actueel houden contracten

Analyse

We starten met het creëren van inzicht. Dit doen we met een spendanalyse en inkoopscan. Aan de hand van onze analysesoftware leggen we snel de vinger op de zere plek door crediteuren toe te wijzen aan inkoopsegmenten en/of de huidige processen en contracten te toetsen aan de hand van onze database. Met de inkoopscan krijgt u direct een beeld van mogelijke besparingen en kwaliteitsverbeteringen. Gezamenlijk bepalen we vervolgens voor welke inkoopsegmenten we Business Cases gaan uitwerken.

Realisatie & Implementatie

We maken de potentiële besparingen en kwaliteitsverbeteringen concreet door per gekozen segment een Business Case uit te werken. Zo bieden we uitzicht op de mogelijke besparingen en verbeteringen. In het plan van aanpak bepalen we wie wat doet en welke partijen we een RFP toesturen. Aan bestaande of nieuwe leveranciers? Of aan beide? Daarbij heeft elke opdrachtgever van ons de mogelijkheid om gebruik te maken van direct beschikbare raamcontracten en inkoopcollectieven.

Onderhoud & Beheer

Inkopen is een continuproces. Afspraken verlopen, worden stilzwijgend verlengd, prijzen kunnen geïndexeerd worden en rollen kunnen veranderen. Daarom is het zaak om gemaakte afspraken en afgesloten contracten te beheren, te monitoren en bij te sturen waar nodig.

Wat heeft u nodig?

Gemiddeld weten we bij het doorlopen van het gehele traject een besparing te realiseren van 15% op de NPR inkoop. Afhankelijk van uw situatie kan de samenwerking uiteraard verschillen. Zoekt u tijdelijke ondersteuning of juist een structureel partnership? Misschien overweegt u alle inkoopactiviteiten volledig te outsourcen? Ook voor u geldt: u bepaalt hoe u ons inzet.